Suất tái định cư tối thiểu là gì? Đây là một trong những chính sách quan trọng về vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Có thể nhận định đây là chính sách vô cùng quan trọng đối với những người sử dụng đất đang trong tình trạng bị nhà nước thu hồi đất tùy theo những trường hợp khác nhau.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này Nchaus, hy vọng có thể mang đến những thông tin mang tính thiết thực và mới nhất, để cập nhật cho bạn đọc trong bài viết này. Trước tin là chúng ta đi tìm hiểu khái niệm về “Suất tái định cư tối thiểu là gì?” dưới đây:

Tái định cư là gì?

Suất tái định cư tối thiểu là gì?

Suất tái định cư tối thiểu là gì?

Để hiểu được khái niệm “Suất tái định cư tối thiểu là gì?” Trước tiên, cần hiểu được khái niệm tái định cư là gì?

Theo những tham khảo tư liệu từ các chuyên gia cho thấy. Tái định cư chính là một trong các trách nhiệm của Nhà Nước để thực hiện bố trí nơi ở mới cho những người bị thu hồi đất. Họ phải di chuyển chỗ ở bằng một trong những thức mới.

Ví dụ như bồi thường bằng nhà ở, bồi thường bằng giao đất ở hoặc bồi thường bằng tiền để có hộ gia đình tự tìm chỗ ở mới. Tái định cư nói chung là hậu quả pháp lý của hành vi thu hồi đất ở từ phía Nhà Nước thực hiện.

Suất tái định cư tối thiểu là gì?

Dựa theo Khoản 2 và Khoản 4, Điều 86 Luật Đất Đai 2013 quy định : “Với những người có đất được thu hồi và bố trí tái định cư tại chỗ nếu như khu vực đất thu hồi có dự án tái định cư, hoặc thuộc diện bố trí tái định cư. Sẽ được ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm để bàn giao mặt bằng. Với người có đất thu hồi là những đối tượng có công với cách mạng.”

Suất tái định cư tối thiểu là gì

Quy định về suất tái định cư tối thiểu là gì? 

Trong đó, phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã. Tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại địa điểm tái định cư”. Suất tái định cư tối thiểu là gì? Suất tái định cư chính là diện tích m2 mà những hộ dân có đất bị thu hồi, sẽ được Nhà Nước hỗ trợ về chỗ ở theo quy định hiện hành, tùy vào mỗi đối tượng và trường hợp xét duyệt khác nhau.

Suất tái định cư tối thiểu khoảng bao nhiêu mét vuông?

Khi Nhà Nước tiến hành thu hồi đất tái định cư, người sử dụng đất sẽ có đủ điều kiện được bồi thường. Cụ thể như là giấy chứng nhận hoặc những điều kiện được cấp giấy chứng nhận và không thuộc những trường hợp không được thực hiện bồi thường dựa theo quy định tại điều 82 của Luật Đất Đai, đã được quy định năm 2013. Trong đó, người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất.

Suất tái định cư tối thiểu khoảng bao nhiêu mét vuông

Suất tái định cư tối thiểu là gì? Suất tái định cư tối thiểu khoảng bao nhiêu mét vuông

Nội dung cụ thể về Điều 79, Luật Đất Đai 2013 quy định như sau:

Với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài đang có sở hữu những ngôi nhà gắn liền với quyền sử dụng đất đai tại Việt Nam. Họ có đủ điều kiện được sử dụng bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất Đai, trong trường hợp Nhà Nước thu hồi đất sẽ được bồi thường như sau:

+ Trường hợp đất không còn ở, hoặc nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi sẽ được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở. Với trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc Nhà ở thì Nhà Nước sẽ bồi thường bằng tiền.

+ Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường thị trấn nơi có đất bị thu hồi, sẽ được bồi thường bằng tiền mặt. Đối với những địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì sẽ được cân nhắc để bồi thường bằng đất ở.

+ Trường hợp, hộ gia đình cá nhân khi Nhà Nước thu hồi đất gắn liền với nhà phải di chuyển sang chỗ ở mới mà không đủ điều kiện để bồi thường về đất ở. Nếu trường hợp đó họ không có chỗ ở nào khác thì sẽ được Nhà Nước Bán và cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc là giao đất ở có thu tiền sử đất nhất định.

+ Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì được bồi thường về đất.

+ Trong Điều 27 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, suất tái định cư tối thiểu quy định tại khoản 4 Điều 86  của Luật Đất đai quy định bằng đất ở, nhà hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền để phù hợp với lựa chọn với người được bố trí tái định cư.

+ Với trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở thì diện tích đất tái định cư không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu của tách thửa tại địa phương và diện tích nhà ở tái định cư cũng không được nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định pháp luật về nhà ở.

+ Trường hợp suất tái định cư tối thiểu sẽ được tính bằng tiền thì, khoản tiền cho suất tái định tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.

Suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở và nhà ở 

Suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở và nhà ở 

Suất tái định cư tối thiểu là gì? Suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở và nhà ở

Dựa vào Điều 27, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, trong đó, suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền được cân nhắc để lựa chọn được cách bố trí tái định cư phù hợp.

Trong trường hợp tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất sở, nhà ở thì diện tích đất ở tái định cư không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương.

Đối với việc tách thửa, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phải căn cứ vào quỹ đất địa phương, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất từng địa phương. Dựa vào đó để quy định diện tích tối thiểu tách thửa đối với từng loại đất phù hợp với tình hình từng địa phương.  Thêm vào đó, diện tích nhà ở tái định cư không được nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định pháp luật về nhà ở.

Suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền

Suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền

Suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu, được tính thông qua bằng tiền với giá trị tương đương với giá trị một suất tái định cư tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở đúng với giá trị tái định cư.

Căn cứ vào tình hình mỗi địa phương, Ủy ban Nhân Dân cấp tỉnh quy định suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở nhà, bằng nhà ở và bằng tiền.

Cập nhật thông tin quy định về suất tái định cư tối thiểu mới nhất hiện nay?

Quy định về suất tái định cư tối thiểu, mới nhất được ghi nhận tại Điều 27 Nghị Định 47/2014/NĐ-CP. Nội dung được ghi nhận như sau:

Thứ nhất

Quy định suất tái định cư tối thiểu bằng nhà đất

Quy định suất tái định cư tối thiểu bằng nhà đất

Suất tái định cư tối thiểu khi được xác định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà hoặc bằng tiền để cân nhắc phù hợp sự lựa chọn của người được bố trí tái định cư. Với mỗi trường hợp của suất tái định cư tối thiểu, cũng sẽ được xác định như sau:

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định thông qua đất ở, nhà ở thì diện tích ở tái định cư không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu và được phép tách thửa tại địa phương và diện tích nhà ở tái định cư cũng không được nhỏ hơn diện tích ở căn hộ tối thiểu theo đúng quy định pháp luật về nhà ở.

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.

Với hộ gia đình, cá nhân hoặc người Việt đang định cư tại nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu được hỗ trợ từ những khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về khoảng đất.

Thứ hai

Quy định về suất tái định cư bằng tiền

Quy định về suất tái định cư tối thiểu bằng tiền

Dựa vào quy định cụ thể mỗi địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để quy định về suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở nhà ở, bằng nhà ở và bằng tiền. Trong đó, Điều 29 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND đã ghi rõ thẩm quyền của Ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội, về vấn đề bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà Nước thực hiện thu hồi đất, quy định về suất tái định cư tối thiểu như sau:

Quy định nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, quy định về suất tái định cư tối thiểu đã được ghi rõ như những gì chúng tôi đã trình bày.

Hy vọng qua bài viết này, Suất tái định cư tối thiểu là gì? Khái niệm này Nchaus đã giúp bạn hiểu rõ hơn dưới những góc nhìn khác nhau. Đây chính là một trong những thông tin mà chúng tôi mà chúng tôi nghĩ rằng, nó sẽ giúp cho những ai đang trong tình trạng nằm trong diện tái định cư sẽ có thêm sự chuẩn bị hợp lý nhất để đảm bảo quyền lợi của bản thân nhiều hơn.